Analiza ryzyka wybuchowego BHP Żuromin Mława Ciechanów Sierpc Płońsk

Strona główna   /   Oferta  /   Analiza ryzyka wybuchowego BHP Żuromin Mława Ciechanów Sierpc Płońsk


Analiza ryzyka wybuchowego

Zagrożenia wynikające ze stosowania substancji łatwopalnych, pyłów, gazów lub ich mieszanin powoduje znaczny wzrost prawdopodobieństwa zaistnienia wybuchu w instalacjach procesowych. Atmosfera wybuchowa powstaje tam, gdzie mieszanina powietrza, gazów palnych, par lub pyłów jest produkowana, przetwarzana i magazynowana w obecności tlenu.

Atmosfera wybuchowa zawierająca gazy, pary i mgły występuje z reguły w:
 • zakładach chemicznych
 • drukarniach
 • lakierniach
 • zakładach zgazowywania biomasy
 • elektrociepłowniach i elektrowniach
 • zbiornikach magazynowych
... i wielu innych obszarach, w których spotykamy się z palnymi surowcami i produktami gazowymi i ciekłymi.

Atmosfera wybuchowa zawierająca pyły z reguły występuje w:
 • zakładach chemicznych
 • elektrociepłowniach i elektrowniach
 • lakierniach
 • cementowniach
 • portach morskich
 • zakładach przetwórstwa żywności
 • zakładach przetwórstwa drewna
 • wytwórniach granulatów z tworzyw sztucznych
 • młynach
 • elewatorach i zbiornikach magazynowych
... i wielu innych obszarach, w których spotykamy się z palnymi surowcami i produktami proszkowanymi, włóknistymi lub pylącymi


Od 1996 zaczęto stosować pewne standardy mające na celu obniżenie ryzyka wystąpienia wybuchu, w skrócie ATEX (z języka francuskiego ATmosphères EXplosives czyli atmosfery wybuchowe). Począwszy od 1 lipca 2003 roku wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, przeznaczone do użytku w środowisku narażonym na powstanie wybuchu, sprzedawane w Unii Europejskiej muszą posiadać odpowiednie certyfikaty ATEX.

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX (94/9/WE) nakłada się na Producentów obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w strefach zagrożenia wybuchem urządzeń TYLKO z odpowiednimi certyfikatami. W odniesieniu do Pracodawców i Użytkowników ma zastosowanie Dyrektywa ATEX (1999/92/WE), która określa wymogi poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących w środowisku zagrożonym wybuchem.

Obydwie Dyrektywy są OBOWIĄZUJĄCE w Polsce i Unii Europejskiej.

Jednym z podstawowych działań, które musi zostać podjęte przez Zakład, na terenie którego występują atmosfery wybuchowe (takie jak mieszanina tlenu z łatwopalnymi pyłami, proszkami, cieczami, gazami czy też parami) jest wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem, ich zasięgu (strefy dla pyłów i proszków: 20, 21 i 22 oraz dla gazów i par: 0, 1 i 2) oraz zastosowanie właściwej kategorii wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które pracują w wyznaczonych obszarach ryzyka wybuchowego.

Określenie rodzaju stref wynika z oszacowania częstotliwości emisji substancji palnej do przestrzeni występującej w obszarze instalacji procesowej oraz wskazanie działań, które muszą zostać podjęte celem wyeliminowania potencjalnych źródeł zapłonu mogących spowodować wybuch.

Korzyści wynikające z oceny zgodności z dyrektywą ATEX:
 • zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych,
 • spełnienie wymogów obowiązującego prawa,
 • ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń, awarii, przestojów w produkcji,
 • potwierdzenie kompetencji przez stronę trzecią, jeśli bierze udział w ocenie zgodności,
 • zapewnienie wymaganego standardu urządzeń,
 • koordynacja służb BHP i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z firmie.
Najważniejsze jest zapobieganie powstaniu atmosfery wybuchowej. Jeżeli nie można tego osiągnąć, konieczne jest zapobieganie powstaniu źródeł zapłonu.

Nasza firma w ramach spełnienia wymagań wynikających z wyżej wymienionych Dyrektyw wykonuje następujące opracowania
 • Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem
 • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem
 • analiza ryzyka bezpieczeństwa wybuchowego
 • koncepcja poprawy bezpieczeństwa wybuchowego
 • weryfikacja istniejących systemów zabezpieczenia przeciwwybuchowego
 • doradztwo technicznie w dziedzinie dostosowania istniejących urządzeń i instalacji do wymagań bezpieczeństwa wybuchowego
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem prac montażowych układów i systemów bezpieczeństwa, zarówno ze strony Inwestora, jak i Wykonawcy
 • doradztwo w dziedzinie wprowadzania zasad bezpieczeństwa wybuchowego do istniejących w firmie systemów zarządzania jakością oraz
 • systemów zarządzania BHP
 • wykonywanie szkoleń specjalistycznych ATEX.


Skontaktuj się z nami

Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. politykę cookies